Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah

Zakonodaja je z letom 2013 uvedla nov obvezni elaborat k projektni dokumentaciji - to je Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah (oz. elaborat gradbene akustike). V podjetju POŽARNI SEKTOR d.o.o. se ukvarjamo tudi z izdelavo tovrstnih elaboratov tako za enodružinske hiše kakor tudi za vse ostale stavbe.

elaborat hrup
Z elaboratom zaščite pred hrupom se preverja toge in montažne ločilne konstrukcije znotraj prostorov stavbe, karakteristike odmevnega zvoka, vpliv obratovalnih naprav na prostore stavbe ter vpliv hrupa na okolico. Iz opisanega je torej razvidno, da se z elaboratom preverja gradbena akustika predvidenih ločilnih elementov stavbe. V primeru nedoseganja predpisanih zvočnih izolacij se tudi podaja zahteve za dodatne ločitve oziroma oblaganje ločilih elementov.