Usposabljenje za varno delo

izobrazevanje
Usposabljanje zaposlenih za varno delo opravljamo na osnovi vnaprejšnjega ogleda in ocenitve posameznega delovnega mesta in ga izvajamo po programu, ki ga mora delodajalec glede na nove oblike in vrste nevarnosti na delovnih mestih spreminjati in dopolnjevati. Program usposabljanja mora vsebovati vse značilnosti posameznega delovnega mesta, za katere se usposabljanje izvaja. Usposabljanje pa mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po sprejetem programu usposabljanja.

Delodajalec na osnovi zakonodaje samo določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare in za tiste delavce, ki delajo na delovnih mestih, kjer so poškodbe pri delu in zdravstvene okvare pogostejše, obdobje pa ne sme biti daljše od dveh let.

Preizkus teoretične usposobljenosti in tudi preizkusa znanja se izvaja v učilnicah, medtem ko se preizkus praktične usposobljenosti za varno delo preverja na delovnem mestu. Praktično usposabljanje in preverjanje znanja izvaja strokovna oseba delodajalca, po potrebi pa mora sodelovati tudi strokovna oseba delodajalca (delavcu nadrejena oseba).

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Program teoretičnega izobraževanja za področje varnosti in zdravja pri delu je obvezen za vse zaposlene, študente, praktikante ter pogodbene delavce.