Varnostni načrt

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005) postavlja minimalne zahteve za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju in tudi izvajanju gradnje objektov kakor tudi ob poznejših delih na objektih.

varnostni načrt
Uredba se ne nanaša na nadzemno in podzemno rudarjenje ter globinsko vrtanje. Uredbe tudi ni treba upoštevati, kadar gre za običajno čiščenje notranjosti in zunanjosti objektov z običajnimi čistilnimi napravami in na načine, pri katerih se ne uporabljajo nevarne snovi, in ki ne predstavljajo posebno nevarnih del.

Pred začetkom del na gradbišču mora naročnik oziroma nadzornik poskrbeti za izdelavo varnostnega načrta. Vsaka nadaljnja sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, pa mora biti vnešena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije (PZI) in z njim se dejansko planira postopek gradnje objekta. V njem morajo biti predpisana temeljna načela varnosti in zdravja pri delu.

Obveznost naročnikov:
Naročnik del oziroma investitor mora že v fazi načrtovanja in priprave projekta poskrbeti, da se upoštevajo ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu ter za njihovo koordinacijo in izvajanje. Obveznosti naročnika so:
- upoštevanje temeljnih načel iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
- posredovanje prijave začetka del inšpekciji dela (prijava gradbišča),
- zagotovitev izdelave varnostnega načrta,
- določitev enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, posebej za pripravljalno fazo projekta in za fazo izvajanja del,
- izdelava dokumentacije za varno izvajanje del na dokončani zgradbi (projekt za vzdrževanje).