Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča

16.12.2013
Za dosego dolgoročnega cilja zagotoviti učinkovito varovanje zdravja ljudi in varstva okolja ter v izogib škodljivim učinkom na zdravje ljudi in zmanjšanju tveganja za rastline je zakonodajalec s študijami prepoznal pomemben vpliv emisije delcev na okolje iz velikih gradbišč. Emisije raznovrstnih delcev iz gradbišč predstavljajo enega glavnih izvorov obremenitev s prašnimi delci v Sloveniji, predvsem znotraj urbanih naselij.


delci gradbišče
Poznamo točkovne viri emisij. Med katere spadajo brušenje, rezkanje, vrtanje, klesanje, šiljenje, vsipavanje, nasipavanje, odmetavanje, podiranje, ločevanje, rezanje, nakladanje, razkladanje in grabljenje gradbenih materialov, betonarne, obdelava gradbenih odpadkov v premičnih napravah, čiščenje fasad,…. Med razpršene vire emisij pa spadajo emisije delcev iz prometa po gradbiščnih poteh, pretovarjanje ali skladiščenje gradbenega materiala, izkopavanje zemljine in njeno nakladanje, transport zemeljskega izkopa ter ravnanje z gradbenimi odpadki.

Zakonodajalec je z objavljeno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč predpisal izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja delcev iz gradbišča v sklopu projekta za izvedbo (PZI) z namenom vzpostavitve nadzora nad tem področjem.

Določil je, da je elaborat potrebno izdelati za gradbišče:
- na katerem se izvaja gradnja več kot 12 mesecev,
- ki je v območju mesta ali degradiranega okolja, pri čemer mora površina presegati 4.000 m2 ali prostornina presegati 10.000 m3,
- katerega površina je večja od 10.000 m2 ali prostornina presega 20.000 m3.

Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča vam izdelamo na osnovi veljavne zakonodaje (Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč). V elaboratu podamo ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča, ki se pojavljajo pri izvajanju predvidenih del in ukrepe za zmanjševanje oziroma odpravo le teh.
Zadnje novice


10.
Maj
2012

Cena inženirskih storitev (MAJ 2012)

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 29. redni skupščinski seji (dne 10. 4. 2012) potrdila nova Merila za vrednotenje inženirskih storitev, marec 2012, na kar jih je še dopolnila in s tem uskladila z razmerjem BDP na prebivalca med Sloveni... Več
17.
Maj
2012

UPORABNO DOVOLJENJE IN IZVEDENEC STROKE

Izdaja uporabnih dovoljenj za zahtevnejše objekte je v večini upravnih enot po Sloveniji povezana z imenovanjem izvedencev oziroma strokovnjakov za posamezno stroko. Ti s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in strokovnimi znanji na določenih področjih po... Več
13.
Jun
2012

Zakon o varstvu pred požarom – osnutek sprememb

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije se je odločilo, da je napočil čas sprememb tudi za Zakon o varstvu pred požarom. Ministrstvo je glede na svoje smernice in cilje pripravilo predlog spremembe obstoječega zakona, na kar je zainteresirani javn... Več
07.
Maj
2013

Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah

Zakonodaja je z letom 2013 uvedla nov obvezni elaborat k projektni dokumentaciji - to je Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah (oz. elaborat gradbene akustike). V podjetju POŽARNI SEKTOR d.o.o. se ukvarjamo tudi z izdelavo tovrstnih elaboratov tako ... Več
16.
Dec
2013

Zdrsi in padci in z njimi povezana drsnost tal

Zdrsi in posledični padci se lahko zgodijo zaradi več vzrokov: zaradi neprimerne obutve, gladke talne površine, onesnaženosti tal (mastna, mokra in prašna tla, umazanija na tleh, neprimerna čistila in polirne paste,…), načina gibanja (tek, spotikanje... Več