Elaborat zapore občinskih in državnih cest

zapora drzavne ceste
Kadar je potrebno zaradi rekonstrukcije ali vzdrževalnih del v javno korist dela izvajati ob tekočem prometu je potrebno poleg načrta organizacije gradbišča izdelati tudi elaborat zapore ceste. Na podlagi elaborata Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC) izda dovoljenje za zaporo ceste za državne ceste, medtem ko ga občina izda za občinske ceste.

V primeru, da za predlagano zaporo ceste izdelava elaborata ni predpisana, morajo biti v vlogi navedeni podatki o lokaciji, vrsti in obsegu del, čas trajanja zapore ter navedbo tipske sheme za začasno prometno ureditev. Določbe o vsebini vloge za zaporo ceste zaradi del na cesti se smiselno uporabi tudi za primere športnih ali drugih prireditev na cesti.