Izjava o varnosti

Izjava o varnosti je listina, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen.

izjava o varnosti
Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti. Ocenjevanje tveganja pa je sistematično evidentiranje in proučevanje vseh dejavnikov delovnega procesa, z namenom ugotoviti možne vzroke za nastanek poškodb pri delu, poklicnih boleznih, bolezni v zvezi z delom in možnosti preprečevanja, odpravljanja in zmanjševanja tveganj.
Skladno z zakonodajo mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu.


Ocenjevanje obsega:
- identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti,
- ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim,
- oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic,
- odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo,
- odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.

Oceno tveganja mora delodajalec popraviti oziroma dopolniti ko:
- obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni,
- se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo,
- obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

Po ocenitvi tveganj delodajalec sprejme izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki. Izjava vsebuje načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov, načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti, opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Izjava o varnosti z oceno tveganja vsebuje posebne zdravstvene zahteve, ki so določene na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.