Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča

Za dosego dolgoročnega cilja zagotoviti učinkovito varovanje zdravja ljudi in varstva okolja ter v izogib škodljivim učinkom na zdravje ljudi in zmanjšanju tveganja za rastline je zakonodajalec s študijami prepoznal pomemben vpliv emisije delcev na okolje iz velikih gradbišč. Emisije raznovrstnih delcev iz gradbišč predstavljajo enega glavnih izvorov obremenitev s prašnimi delci v Sloveniji, predvsem znotraj urbanih naselij.

delci gradbišče
Poznamo točkovne viri emisij. Med katere spadajo brušenje, rezkanje, vrtanje, klesanje, šiljenje, vsipavanje, nasipavanje, odmetavanje, podiranje, ločevanje, rezanje, nakladanje, razkladanje in grabljenje gradbenih materialov, betonarne, obdelava gradbenih odpadkov v premičnih napravah, čiščenje fasad,…. Med razpršene vire emisij pa spadajo emisije delcev iz prometa po gradbiščnih poteh, pretovarjanje ali skladiščenje gradbenega materiala, izkopavanje zemljine in njeno nakladanje, transport zemeljskega izkopa ter ravnanje z gradbenimi odpadki.

Zakonodajalec je z objavljeno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč predpisal izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja delcev iz gradbišča v sklopu projekta za izvedbo (PZI) z namenom vzpostavitve nadzora nad tem področjem.

Določil je, da je elaborat potrebno izdelati za gradbišče:
- na katerem se izvaja gradnja več kot 12 mesecev,
- ki je v območju mesta ali degradiranega okolja, pri čemer mora površina presegati 4.000 m2 ali prostornina presegati 10.000 m3,
- katerega površina je večja od 10.000 m2 ali prostornina presega 20.000 m3.

Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča vam izdelamo na osnovi veljavne zakonodaje (Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč). V elaboratu podamo ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča, ki se pojavljajo pri izvajanju predvidenih del in ukrepe za zmanjševanje oziroma odpravo le teh.