UPORABNO DOVOLJENJE IN IZVEDENEC STROKE

17.05.2012
Izdaja uporabnih dovoljenj za zahtevnejše objekte je v večini upravnih enot po Sloveniji povezana z imenovanjem izvedencev oziroma strokovnjakov za posamezno stroko. Ti s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in strokovnimi znanji na določenih področjih pomagajo upravnim delavcem pri ugotavljanju ustreznosti načrtovanega in izvedenega stanja. Zato sodeluje tudi naša družba z upravnimi enotami pri naboru izvedencev za požarno varnost in varnost in zdravje pri delu.


izvedenec 1
Čas stagnacije gradbeništva in s tem čim cenejša gradnja na račun zniževanja stroškov ima za posledico opuščanje določenih ukrepov, ki so mogoče na prvi pogled nepomembni, a se kmalu izkaže, da so ključni v času izdaje uporabnega dovoljenja in ne nazadnje v času obratovanja objekta.

Zato bi Vas radi opozorili na vse pogostejše zadržke s področja požarne varnosti ter varnosti in zdravja pri delu in s tem pogojeno izdajo uporabnih dovoljenj. Težavi se v večini primerov lahko izognemo že v fazi preudarnega projektiranja, kasneje pa z rednim nadzorom v času izvedbe in ustrezno pripravo Izkaza požarne varnosti stavbe, kateri je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta.


Ker ima izvedenec na tehničnem pregledu le malo časa, da preveri ustreznost dokumentacije za fazo načrtovanja in izvedbe, ostane del odločilnih pomanjkljivosti tudi neopaženih. Vsekakor pa je za investitorja neprijetno, da ga izvedenec šele na tehničnem pregledu opozori na pomanjkljivosti, ki bi bile lahko rešene v času gradnje in ne v roku za odpravo pomanjkljivosti.

Kateri so ugotovljene glavne pomanjkljivosti in nepravilnosti?
- neustrezno delitev objekta na požarne sektorje,
- predolge in neustrezno opremljene evakuacijske poti glede na zasnovo objekta,
- površno tesnjenje prebojev na mejah požarnih sektorjev ali pa tesnjenja sploh ni,
- izbrana in nameščena neustrezna sredstva za gašenje,
- neustrezno vodeno evakuacijo,
- poti umika in gasilniki ter hidranti niso označeni,
- neustrezne obloge na zaščitenih poteh ter fasadah, itd.

Poleg pomanjkljivosti in nepravilnosti na objektu se pojavlja tudi neskladje:
- v Izkazu požarne varnosti stavbe, ki ne opisuje izvedenega stanja na objektu. Zaradi neusklajenosti ga je zato potrebno dopolniti,
- v izkazu pogosto manjkajo tudi potrdila o ustreznosti vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter potrdila o ustreznosti hidrantnega omrežja.

V izogib nevšečnostim na tehničnih pregledih svetujemo, da se po ustreznem strokovnem načrtovanju (IDZ, PGD in PZI) v času gradnje izvaja redna kontrola vgradnje vseh bistvenih elementov, ki služijo zagotavljanju požarne varnosti objekta. Kontrolo mora izvajati tisti odgovorni projektant, ki je izdelal projektno dokumentacijo (študija oziroma zasnova požarne varnosti) in bo po končani gradnji izpolnil izkaz požarne varnosti stavbe in s tem podpisal in potrdil ustreznost izvedbe skladno z načrtovanimi zahtevami.

Ker je zahteva investitorjev imeti uporaben objekt z uporabnim dovoljenjem, je bistveno tudi, da so načrtovani požarno varnostni ukrepi izvedeni skladno z načrtovanimi ter da je Izkaz požarne varnosti stavbe ustrezno pripravljen in se ujema z dejanskim stanjem v naravi. Poudariti pa je potrebno še, da je manjša odstopanja izvedenih ukrepov od načrtovanih možno obravnavati kot ustrezna, če so le ta v skladu z uporabljeno zakonodajo v času načrtovanja. Pri bistvenih spremembah pa je za ustreznost izvedbe potrebno pričeti s postopkom za spremembo projekta PGD in ne samo z opombami v izkazu.
Zadnje novice


10.
Maj
2012

Cena inženirskih storitev (MAJ 2012)

Inženirske zbornice Slovenije (IZS) je na svoji 29. redni skupščinski seji (dne 10. 4. 2012) potrdila nova Merila za vrednotenje inženirskih storitev, marec 2012, na kar jih je še dopolnila in s tem uskladila z razmerjem BDP na prebivalca med Sloveni... Več
17.
Maj
2012

UPORABNO DOVOLJENJE IN IZVEDENEC STROKE

Izdaja uporabnih dovoljenj za zahtevnejše objekte je v večini upravnih enot po Sloveniji povezana z imenovanjem izvedencev oziroma strokovnjakov za posamezno stroko. Ti s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in strokovnimi znanji na določenih področjih po... Več
13.
Jun
2012

Zakon o varstvu pred požarom – osnutek sprememb

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije se je odločilo, da je napočil čas sprememb tudi za Zakon o varstvu pred požarom. Ministrstvo je glede na svoje smernice in cilje pripravilo predlog spremembe obstoječega zakona, na kar je zainteresirani javn... Več
07.
Maj
2013

Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah

Zakonodaja je z letom 2013 uvedla nov obvezni elaborat k projektni dokumentaciji - to je Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah (oz. elaborat gradbene akustike). V podjetju POŽARNI SEKTOR d.o.o. se ukvarjamo tudi z izdelavo tovrstnih elaboratov tako ... Več
16.
Dec
2013

Zdrsi in padci in z njimi povezana drsnost tal

Zdrsi in posledični padci se lahko zgodijo zaradi več vzrokov: zaradi neprimerne obutve, gladke talne površine, onesnaženosti tal (mastna, mokra in prašna tla, umazanija na tleh, neprimerna čistila in polirne paste,…), načina gibanja (tek, spotikanje... Več