Koordinacija na gradbišču v fazi izgradnje

Koordinator v fazi izgradnje izvaja sledeče naloge:
- usklajuje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu,
- sodeluje pri sprejemanju tehničnih in organizacijskih odločitev ter planiranju del,
- sodeluje pri določanju rokov posameznih faz dela in nadzoruje usklajevanje izvajanja del skladno z varnostnim načrtom,
- dopolnjuje varnostni načrt in preverja postopke del ter usklajuje načrtovane aktivnosti,
- sodeluje pri medsebojnem obveščanju izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu,
- obvešča izvajalce del o morebitnih ustavitvah izvajanja nevarnih del na gradbišču ter o njih obvešča investitorja oziroma nadzornika projekta.